پوستر مشاوره شغلیپوستر کاریابی شریفچهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی (مجازی)
9 هفته تا برگزاری
کنفرانس به صورت مجازی برگزار می گردد
دوره آموزشی آنلاین هوش کسب و کار
2 هفته تا برگزاری
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آموزشی آنلاین بازاریابی از طریق اینستاگرام
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی