پوستر مشاوره شغلی
رویداد «کوچینگ و یادگیری»
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی https://vc.sharif.edu/ch/karafarinisharif
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی (مجازی)
برگزار شده
کنفرانس به صورت مجازی برگزار می گردد
دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی تجارت الکترونیک
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی