پوستر مشاوره شغلی
دوره آموزشی آنلاین تابلوخوانی در بورس
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آنلاین آشنایی با روش تامین مالی جمعی
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آنلاین حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی