پوستر کمپ کارآفرینی
یک فنجان تجربه کارآفرینی ( به سبک قبضینو )
2 هفته تا برگزاری
سالن جلسات B مرکز کارآفرینی
تیم سازی و رهبری در کسب و کار
2 هفته تا برگزاری
سالن جلسات C مرکز کارآفرینی
رویداد First up دانشکده مهندسی مکانیک (روند)
برگزار شده
سالن سمینار دانشکده مکانیک
رویداد First up دانشکده مکانیک (مسیر آینده من)
برگزار شده
سالن سمینار دانشکده مکانیک