پوستر مشاوره شغلی
کارگاه آموزشی مدیریت بحران
برگزار شده
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
دوره معافیت‌های مالیاتی تجارت الکترونیک
برگزار شده
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
دوره بازاریابی از طریق اینستاگرام
برگزار شده
سامانه اتاق مجازی دانشگاه صنعتی شریف
رویداد «کوچینگ و یادگیری»
برگزار شده
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی https://vc.sharif.edu/ch/karafarinisharif