پوستر مشاوره شغلی
دوره آموزشی طراحی مدل کسب و کار
4 روز تا برگزاری
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
آشنایی با رویکردهای جهانی به عناصر حیاتی معدنی و فرصت های فناورانه و کسب و کارهای پیرامون
4 روز تا برگزاری
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
دوره آموزشی حل ایده کسب و کار
برگزار شده
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی
برگزار شده
سامانه اتاق مجازی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف