پوستر کمپ کارآفرینی
کارگاه آموزشی اصول فروش
3 هفته تا برگزاری
سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری
کارگاه آموزشی مدل سازی مالی در اکسل
7 روز تا برگزاری
سالن جلسات C مرکز خدمات فناوری
کارگاه آموزشی مذاکره اصولی و کاربردها
14 ساعت تا برگزاری
سالن جلسات c مجتمع خدمات فناوری
دوره آموزشی ارتباط موثر
برگزار شده
سالن جلسات C مرکز کارآفرینی