پوستر مشاوره شغلی
دوره آنلاین آشنایی با روش تامین مالی جمعی
3 هفته تا برگزاری
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آنلاین حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع
2 هفته تا برگزاری
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی
دوره آنلاین چرا بیست تا سی سالگی مهم است؟
7 روز تا برگزاری
اتاق مجازی مرکز کارآفرینی