معرفی باشگاه

تعدادی دانشجو بودیم که مدتی می‌شد با مرکز کارآفرینی دانشگاه همکاری داشتیم، با توجه به علایق و توانمندیامون یه گوشه‌ی کار رو گرفته بودیم و با راهنمایی و همکاری اعضای ستاد مرکز کارآفرینی کارا رو پیش می‌بردیم، ایده می‌زدیم، اجرا می‌کردیم، کتاب و مقاله ترجمه می‌کردیم و …. خلاصه هر کاری که می‌بینید تو مرکز کارآفرینی انجام میشه، ما هم دستی بر آتش‌اش داشتیم.‌
اما یه چیز همیشه به فکر فرو می‌بردمون؛ چرا؟

چرا اونطور که دلمون می‌خواست، اون طور که شایسته بود از برنامه‌هایی که برگزار می‌کردیم بازخورد دریافت نمی‌کردیم.

دور هم نشستیم و فکر کردیم، دغدغه‌هامونو با هم به اشتراک گذاشتیم و به نقاط مشترکی رسیدیم.
ایده‌ی باشگاه کارآفرینی به ذهنمون رسید

تو مرحله اول به این نتیجه رسیدیم که به کارامون نظم بدیم، از خودمون شروع کنیم و با سازماندهی جلو بریم. شروع کردیم به دسته بندی و تقسیم کار
اساسنامه نوشتیم، تیم‌های مختلف تعریف کردیم و ….
و امروز اینجاییم، نهالی که تو زمین مرکز کارآفرینی کاشته شده و قصد داره یه درخت ریشه‌دار بشه.

فاز دوم کارمون از اینجا شروع میشه
دلمون می‌خواد هم‌دانشگاهی‌هامون هم مثل ما بتونن از خدمات مرکز کارآفرینی استفاده کنن،
منتظر خبرهای خوبی از باشگاه ما باشید….