ارتباط با ما
 تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز کارآفرینی 
شماره تماس : 02166166302 _ 02166166303
ایمیل : Karafarini@sharif.edu