سفیر کارآفرینی شریف
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در راستای ماموریت‌های مرکز، اقدام به برگزاری دوره‌های پذیرش سفیر کارآفرینی در دانشگاه شریف نموده است. از این رو دانشجویان دانشگاه شریف می‌توانند رویدادهای برگزار شده توسط مرکز در دانشگاه شریف را در سطح کشور با هدف ترویج، ترغیب و ارتقای روحیه کارآفرینی در بین مخاطبان و همچنین ایجاد تحول در فضای دانشگاه‌های سنتی جهت تحقق دانشگاه کارآفرین در استان مورد نظر برگزار نمایند .