ارزیابی دوره ها

نظرسنجی‌های گردآوری شده از شرکت کنندگان در دوره‌های برگزار شده در سال 97 ، در قالب یک نمودار به شکل زیر نمایش داده شده است: