حمایت صندوق نوآوری از حضور در نمایشگاه لیزر

حمایت 70 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور در نمایشگاه لیزر و فتونیک ایران با توجه به اینکه سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران در سال 98 تحت حمایت دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است، این صندوق در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه، اقدام به ارائه حمایت […]