درآمدزایی و اشتغال پایدار با مشاغل خانگی

‌دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بیشترین تقاضا برای مشاغل خانگی را متعلق به ساکنین شهرها دانست و گفت: یش از ۸۲ درصد متقاضیان اشتغال خانگی را زنان و ۱۸ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. مهناز امامدادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشاغل خانگی ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد به ویژه […]