کار آفرین به چه کسی می‌گویند؟!

کار آفرین کیست؟ افرادی که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می‌کنند کار آفرین هستند. آنها اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می‌دهند. اما آنها همچنین فرصتهای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید بوجود می‌آورند. بنابراین که در کارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه‌ای به راه […]