کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت

محورهای کنفرانس: مدل توسعه در نظام مالی صنعت نفت آسیب شناسی تامین مالی در بخش نفت بر اساس چارچوب‌های جدید بکارگیری درس آموخته‌های مطالعات موردی موفق تامین مالی توسعه ظرفیت بازار پول در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت توسعه ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت توسعه ظرفیت شرکت‌های بیمه‌گر در تامین مالی پروژه‌های […]