آیا شروع کسب‌و کار و دانشگاه رفتن دو مسیر جدا هستند ؟

در اندیشه کارآفرین شدن هستید؟ شاید این موضوع برای مدت زیادی در ذهن شما وجود داشته است. اگر شما همانند بیشتر کارآفرینان باشید، بیشتر طول عمرتان را صرف کسب‌وکاری می‌کنید که حتی آن را کارآفرینی نیز نمی‌نامید. آیا شما بایستی یک کسب‌وکار را شروع کنید یا به دانشگاه بروید؟ دانشگاه برای همه نیست بیشتر کارآفرینان […]