روایتی از تحولات جدید کسب و کار در ایران

کارمندی که استعفا کرد و با حمایت دولت یک استارتاپ به راه انداخت: ناصر کریمیان برای سالها در شرکتهای حوزه صنایع معدنی و نفت و گاز و پیروشیمی شاغل بود. ناصر کریمیان تصمیم گرفت با جهان کارمندی خداحافظی کند و در حال حاضر در یکی از مراکز زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، […]