گزارش دوره آموزشی اکوسیستم کارآفرینی

آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی کارگاه آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی روز یکشنبه 21 شهریور توسط آرش رادمهر در مرکز کارآفرینی شریف برگزار شد. ایشان، دکترای مدیریت کارآفرینی، مشاور کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، استراتژیست بازاریابی و برندآفرینی و استاد دانشگاه تهران جنوب هستند. اکوسیستم شامل مجموع عناصر زنده و غیرزنده است که در روابط مشخص با هم در […]