سفیر مرکز کارآفرینی

اطلاعات شخصی
سوالاتکار تیمی
مدیریت بحران
سخنوری و فن بیان
قدرت متقاعد سازی
رهبری تیم