کتاب سی کارآفرین (6)

مصاحبه ی آقای مهندس مجید آرزومند

مصاحبه ی آقای مهندس مهدی اردکانی

مصاحبه ی آقای مهندس سعید اسلامی بیدگلی

مصاحبه ی آقای مهندس علی اصغر اسماعیل پور

مصاحبه ی آقای مهندس محمد علی اسماعیل زاده

مصاحبه ی آقای مهندس محمد علی افشانی

مصاحبه ی آقای مهندس بهرام برهانی

مصاحبه ی آقای مهندس جعفر پشامی

مصاحبه ی آقای مهندس مسعود تجریشی

مصاحبه ی آقای مهندس سید جواد حسینی

مصاحبه ی آقای مهندس منصور حق طلب

مصاحبه ی آقای مهندس کامبیز خورشید

مصاحبه ی آقای مهندس جعفر ربیعی

مصاحبه ی آقای مهندس عبدالرضا رضوانی

مصاحبه ی خانم مهندس وحیده ربیعی

مصاحبه ی خانم مهندس شهرزاد روحانی

مصاحبه ی آقای مهندس محمدرضا سوهانیان

مصاحبه ی آقای مهندس محمدرضا شعبانعلی

مصاحبه ی آقای مهندس روح الله شهیدی پور

مصاحبه ی آقای مهندس عباس عسکری

مصاحبه ی آقای مهندس محمدرضا علوی

مصاحبه ی آقای مهندس فرزین فردیس

مصاحبه ی آقای مهندس امیر فرزام

مصاحبه ی آقای مهندس احمد علی فرهودی

مصاحبه ی  آقای مهندس هادی فریبرزی

مصاحبه ی آقای مهندس آرش قاسمیه

مصاحبه ی آقای مهندس حسین کرمی

مصاحبه ی آقای مهندس هرمز کیخان زاده

مصاحبه ی آقای مهندس امیر گنجه ای

مصاحبه ی آقای مهندس سیاوش ملکی فر