کتاب سی کارآفرین (5)

مصاحبه آقای مهندس مهدی استوی

مصاحبه آقای مهنذس امیرمسعود اسکوئی‌لر

مصاحبه آقای مهندس اصغر اسماعیلی

مصاحبه آقای مهندس امیرحسین الهی‌بخش

مصاحبه آقای مهندس منصور امیریان

مصاحبه آقای مهندس محمدرضا ایوبی

مصاحبه آقای دکتر ناصر باقری‌مقدم

مصاحبه آقای مهندس مجید بخشنده

مصاحبه آقای دکتر بابک برنوش

مصاحبه آقای مهندس فریبرز پلوئی

مصاحبه آقای مهندس جواد جعفرلو

مصاحبه آقای مهندس کوروس حمزه

مصاحبه آقای مهندس علیرضا رازقی

مصاحبه آقای مهندس محمدمهدی رحمتی

مصاحبه آقای مهندس محمدرضا رئیسی

مصاحبه آقای مهندس حمید سعادت‌نیا

مصاحبه آقای دکتر سید عباس شاهمرادی‌زواره

مصاحبه آقای مهندس رضا صاحب‌الزمانی

مصاحبه آقای مهندس امیرحسین صدری

مصاحبه آقای دکتر مسعود عسکری

مصاحبه آقای مهندس علیرضا عطاری

مصاحبه آقای مهندس سید رامین علوی

مصاحبه آقای مهندس پرویز قائم مقامی

مصاحبه آقای مهندس علی قنواتی

مصاحبه آقای مهندس علی گلستانه

مصاحبه آقای مهندس ستار محمودی

مصاحبه آقای مهندس احمد مرتضوی

مصاحبه آقای مهندس پیمان امین‌مؤید