کتاب سی کارآفرین (1)

مصاحبه آقای مهند س مهرداد آگاه

مصاحبه آقای مهندس عبدالمهدى اجلالی

مصاحبه آقاى مهندس فیروز اردشیریان

مصاحبه آقای مهندس شاهرخ امیر ابراهیمی

مصاحبه آقای دکتر یحیى تابش

مصاحبه آقای مهندس آیدین جهانبخش

مصاحبه آقای دکتر یوسف حجت

مصاحبه آقاى مهندس علیرضا حمزه‌لو

مصاحبه آقای مهندس نوید خسروی

مصاحبه آقاى دکتر پرویز دوامی

مصاحبه آقای مهندس محمد رجایی

مصاحبه آقای مهندس اسدالله رحیم‌زاده

مصاحبه آقای دکتر محمد رشیدیان

مصاحبه آقای دکتر رضا روستا آزاد

مصاحبه آقای مهندس میرعباس ریاضی

مصاحبه آقای دکتر رضا سمیع‌زاده

مصاحبه آقای مهندس مهدى سیداحمدیان

مصاحبه آقای دکتر محمد طباطبایی

مصاحبه آقای دکتر فریدون قاسم‌زاده

مصاحبه آقای مهندس حسین مجدفر

مصاحبه آقای مهندس محمدرضا محمدزاده

مصاحبه آقای مهندس علیرضا مقصودی

مصاحبه آقای مهندس غلامرضا ملاکی

مصاحبه آقای مهندس فرخ ملیحی

مصاحبه آقای دکتر منوچهر منطقی

مصاحبه آقای دکتر محمدمهدى نایبی

مصاحبه آقای مهندس محمدرضا نجفی‌منش

مصاحبه آقای مهندس على نقیب

مصاحبه آقای مهندس محمدحسین وزیری‌بزرگ

مصاحبه آقای مهندس غلامعلى یحیایی