کتاب سی کارآفرین (2)

مصاحبه آقای قاسم آقابابایی علویجه

مصاحبه آقای مسعود اسدنسب

مصاحبه آقای فرشید امیری

مصاحبه خانم فاطمه پاینده‌مهر

مصاحبه آقای محمود تبریزی

مصاحبه آقای رکن‌الدین جوادی

مصاحبه آقای حسن حاجیان

مصاحبه آقای مصطفی خسروشاهی

مصاحبه آقای هوشنگ رستمیان

مصاحبه آقای سعید زکایی

مصاحبه آقای سید محمد صاحبکار خراسانی

مصاحبه آقای سعید صادق‌پور وجدی

مصاحبه آقای سید علی صحاف

مصاحبه آقای احمد عطار

مصاحبه آقای سید محمدباقر فاضلیان

مصاحبه آقای علی فروزان

مصاحبه آقای هادی فیوض

مصاحبه آقای علیرضا قاسم‌زاده

مصاحبه آقای غلامرضا کیانمهر

مصاحبه آقای فرید مبصر

مصاحبه آقای علینقی مشایخی

مصاحبه آقای کاوه مقدم تبریزی

مصاحبه آقای میرسعید میرهادی‌زاده

مصاحبه آقای داریوش ناصری

مصاحبه آقای محمد نظری‌زاده

مصاحبه آقای مصطفی نوروزیان

مصاحبه آقای سیروس وقایع‌نگار

مصاحبه آقای رضا ویسه

مصاحبه آقای هادی ویسی