مجموعه‌ی سی کارآفرین

مجموعه سی کارآفرین مجموعه‌‌‌‌ای است که به مصاحبه با کارآفرینان شریفی به منظور مستندسازی تجربیات این افراد پرداخته است.

پیاده سازی و ویرایش مصاحبه ها با همکاری دانشجویان علاقه‌مند انجام می‌شود.

به طور میانگین  هر مصاحبه شامل بیست سال تجربه آن‌ها می‌باشد.

به تازگی دهمین جلد آن منتشر و توزیع شده است.