گالری عکس سال ۹۲

سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

دهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

نهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی

هفتمین برنامه «مسیر آینده من»

ششمین برنامه «مسیر آینده من»

پنجمین برنامه «مسیر آینده من»

چهارمین برنامه «مسیر آینده من»

کارگاه آموزشی «برنامه‌ریزی شخصی یک‌صفحه‌ای»

کارگاه آموزشی «برند شخصیت»

کارگاه آموزش «سخنرانی حرفه‌ای»

سمینار آموزشی «نبوغ زندگی دانشجویی»

سمینار آموزشی «تفکر طراحی و نوآوری در کسب‌وکار»

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازارهای موازی»

دوره‌ی آموزشی «خلاقیت و نوآوری»

دوره آموزشی «سخنرانی حرفه‌ای»

دوره‌ی آموزشی «برنامه‌ریزی برای مذاکره»

دوره‌ی آموزشی «چگونه شعل مناسب پیدا کنیم؟»

دوره‌ی آموزشی «تدوین طرح کسب‌وکار»

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره آموزشی «بررسی فرصت‌ها و استراتژی سرمایه‌گذاری»

دوره آموزشی «بررسی قوانین چک و سفته در حقوق ایران»

دوره‌ی آموزشی «سخنرانی حرفه‌ای»

دوره آموزشی «مبانی بازاریابی و تبلیغات»

سمینار آموزشی «درآمدی بر استارت‌آپ‌ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره آن‌ها»