6 کلاه تفکر

ادوارد دبونو
نویسنده در این کتاب 6 نوع تفکر رو بیان می کند که هر کس می تواند در نقش کسی که تفکر خاصی دارد قرار بگیرد
واقعیت بین
شور و هیجان و احساسات داشتن
منفی نگر
خلاق
خوش بین بودن
سازماندهی کردن

تفکر و تصمیم گیری