5 نقطه قوت خود را بیابید

5 نقطه قوت خود را بیابید
تام راث
کتاب درباره 34 توانایی هست که با شناخت آنها می تونیم مهارت های خودمان را کشف کنیم
کسی نیست که همه 34 را داشته باشد و کسی هم نیست که هیچ کدام را نداشته باشد

خودشناسی
مهارت پروری