هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی:
در این کتاب نویسنده درباره 99 خطای شناختی صحبت می کند که ما هنگاه فکر کردن،قضاوت کردن و تصمیم گری
دچار آنها می شویم

تفکر و تصمیم گیری