هنر رزم

هنر رزم:
سان تزو

سان تزو در این کتاب درباره استراژی هایی که خودش دز جنگ استفاده می کرده است صحبت می کند که خیلی از آنها در حال حاضر هم پیشنهاد میشه
از کتاب هایی که برای دانشجویان MBA توصیه میشه

مدیریت