هفت عادت مردمان موثر

استفان کاوی
کتاب درباره هفت عادت که آدم های موثر دارند و این هفت ویژگی شامل موارد زیر می باشد:

عامل بودن
ذهنا از پایان آغاز کنید
نخست امور نخست را قرار دهید
برنده/برنده بیندیشید
نخست بخواهید بفهمید،آنگاه جویای تفاهم باشید
نیروی جمعی ایجاد کنید
اره را تیز کنید

سبک زندگی
مهارت پروری