نوپای ناب

نویسنده : اریک ریس
چگونه استارت آپی را با کمینه محصول اولیه روانه بازار کرد و متاسب با اون محصول بهتری طراحی کرد و محصول بهتری ساخت

مدیریتی