مدیریت خشم

دویل جنتری :
در این کتاب خشم را درک می کنیم و مهارت هایی که بتونیم خشم مان را مدیریت کنیم یاد می گیریم

بتونیم بیشتر آرامش شداشته باشیم و زندگی شادتری داشته باشیم

روانشناسی
مهارت پروری