فنون مذاکره

محمدرضا شعبانعلی

در این کتاب یاد می گیریم که قواعد مذاکره چیه و چگونه می تونیم با استفاده از آنها طرف مقابل را درک کنیم و به مذاکره ای برد برد دست پیدا کنیم

مدیریت
مهارت پرروی