خلق مدل کسب و کار

استوروایلدر
در این کتاب نویسنده به شرخ تمام بخش های مدل کسب و کار کانواس می پردازد و اینکه چطوری می تونیم این مدل برای کسب و کارمان را بهتر کنیم

مدیریت