تحلیل رفتار متقابل

نویسنده : اریک برن
در این کتاب نویسنده 3 نوع رفتار و فکر را تشریح می کند که در همه انسان ها وجود دارد
والد
بالغ
کودک
با توجه به این مدل درباره انواع رابطه ها در کتاب صحبت می کند.

روانشناسی
سبک زندگی