تئوری انتخاب

ولیلیام گلاسر در این کتاب توضیح میدهد که نیاز های در زندگی چه نقشی ایفا می کند و
اینکه ما متناسب با نیازمان در هر لحظه انتخاب می کنیم
نیازهای ما شامل موازد زیر می باشد:
نیاز به بقا
نیاز به عشق
نیاز به قدرت
نیاز به آزادی خودمختاری
نیاز به تفریح

روانشناسی
سبک زندگی