تئوری انتخاب

ولیلیام گلاسر در کتاب تئوری انتخاب توضیح میدهد که نیازها در زندگی چه نقشی ایفا می‌کند و
اینکه ما متناسب با نیازمان در هر لحظه انتخاب می‌کنیم
نیازهای ما شامل موازد زیر می‌باشد:
نیاز به بقا
نیاز به عشق
نیاز به قدرت
نیاز به آزادی خودمختاری
نیاز به تفریح

روانشناسی
سبک زندگی