ایده عالی مستدام

چیپ هیث دن هیث

چگونه بتوان ایده و تفکر خود را برای مخاطب،سرمایه گذار و دوست بیان کرد که بهترین اثرگذای خود را داشته باشد

مدیریت