دستهترویج

چهارمين جلسه از مجموعه نشستهاي با کارآفرينان موفق شريفی(اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱)

دکتر هادی ویسی مدیرعامل شرکت عصر گویش‌پرداز کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۳۸۲، دانشگاه صنعتی شریف دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف افتخارت: