دستهمقالات

۵ راهنمایی برای برپایی یک کارآفرینی اجتماعی موفق

تنها ایده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار با هدف و مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن اهمیت ندارد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلکه با اهمیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افراد پشت این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کسب‌وکار هستند. همه ما میدانیم که

درس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای کارآفرینی اجتماعی از افرادی که در حال تاثیرگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ هستند.

به طور واضح تعادلی بین  سود کردن و یک تاثیر متفاوت اجتماعی وجود دارد. شما چگونه این تعادل را برقرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنید؟  برقراری تعادل