یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی