کارگاه آموزشی کارتیمی برمبنای مدل DISC(بهمن ماه 1393)