کارگاه آموزشی مدیریت کسب وکارهای کوچک ( خرداد ماه 1391)