کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک و کاربردهای آن (بهمن ماه 1393)