هفتمین برنامه «مسیر آینده من…»_ دانشکده‌ مهندسی هوافضا