هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی