ششمین برنامه «مسیر آینده من…»_ دانشکده‌‌ی مهندسی مکانیک