دوره آموزشی مدیریت بازاریابی ( تیر و مردادماه 1391 )