دوره آموزشی مبانی بازاریابی و تبلیغات- 18 اردیبهشت تا 23 تیرماه 1392