دوره آموزشی بررسی قوانین چک و سفته در حقوق ایران (13 و 14 شهریورماه)