دوره آموزشی آشنایی با روش ثبت شرکت، ثبت اختراع و مالکیت فکری (شهریورماه 1391)