دوره‌ی آموزشی «آشنایی با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازارهای موازی» (26 آذر 92)