بیستمین نشست از سلسله نشست‌های با کارآفرینان موفق شریفی