پوستر کمپ کارآفرینی
رویداد First up دانشکده مهندسی مکانیک (روند)
برگزار شده
سالن سمینار دانشکده مکانیک
رویداد First up دانشکده مکانیک (مسیر آینده من)
برگزار شده
سالن سمینار دانشکده مکانیک
سلسله جلسات هم‌اندیشی TED TALKS
برگزار شده
سالن جلسات مجتمع خدمات فناوری
رویداد First up دانشکده مهندسی صنایع (روند)
برگزار شده
سالن سمعی بصری دانشکده مهندسی صنایع