کارگاه آموزشی مذاکره اصولی و کاربردها
برگزار شده
سالن جلسات c مجتمع خدمات فناوری
اختتامیه یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب‌و کار
برگزار شده
سالن جابر ابن حیان دانشکده شیمی
دوره آموزشی ارتباط موثر
برگزار شده
سالن جلسات C مرکز کارآفرینی
یک فنجان تجربه کارآفرینی ( به سبک قبضینو )
برگزار شده
سالن جلسات B مرکز کارآفرینی