بررسی الگويی برای تعيين ساختار سرمايه در كسب‌وكارهای خانوادگی

تعداد محدودی از مطالعات ساختار سرمايه در مورد شركت‌های كوچک و متوسط (SME) انجام شده است. تحقيقات اخير در مورد كسب وكارهای خانوادگی نشان می‌دهند كه فرايندهای تصميم‌گيری در مورد ساختار سرمايه، تحت تأثير گرايش مالكان در به كارگيری بدهی به عنوان شکلی از تأمين مالی است. عوامل ديگری همچون فرهنگ، ويژگی‌های كارآفرينانه، تجربه‌های پيشين كارآفرين در زمینه‌ی ساختار سرما يه نيز بر تصميمات تأمين مالی تأثير می‌گذارند. اين مطالعه با كمك پژوهش انجام شده توسط كلاديو و همكاران (۲۰۰۰) قصد دارد الگويی را براي تأمين مالی كسب وكارهای خانوادگی ايران ارائه دهد. اين پژوهش كسب وكارهای خانوادگی در دو صنعت نساجی و شركت‌های پيمانكاری صنعت نفت در استان تهران را بررسی كرده است.

نویسندگان: نادر سيداميری، كارشناس ارشد مديريت كارآفرينی دانشگاه تهران

رضا تهرانی، دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

وينا ترجمان، دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت مالی دانشگاه تهران

متن مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *