ششمین جلسه از مجموعه نشستهای با کارآفرینان موفق شریفی